RydKampen – stadgar

Stadgar

antagna vid konstituerande föreningsstämma 2004-11-30

för Rydkampen Ekonomisk Förening.

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens namn är Rydkampen Ekonomisk Förening.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Almundsryds församling, Tingsryd kommun.

§ 3 ÄNDAMÅL
Rydkampen Ekonomisk Förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att gemensamt marknadsföra och sälja bygdens utbud av näringsliv, aktiviteter, upplevelser och samhälle.

Föreningen ska genom sitt arbete verka för att stärka det lokala samhället genom ökad attraktionskraft för företagande, handel, turism, föreningsliv och inflyttning.
Rydkampen ska även verka för ett bevarande av skola, vård och omsorg.
Rydkampen är en politiskt och religiöst obunden förening.
Medlemmarna deltar i Rydkampen Ekonomisk Föreningen genom att nyttja och eller bidra till föreningens tjänster och verksamhet.

§ 4 INSATSER
Medlemsinsatser:
Medlem skall delta i föreningens verksamhet och med ett kontant insatsbelopp på minst 500 kronor för juridisk person och 100 kronor för fysisk person. Insats skall betalas på anfordran från styrelsen, eller den styrelsen utser, i samband med medlems inträde i föreningen. Medlem kan därutöver delta med obegränsat antal frivilliga överinsatser. Anmälan där om görs skriftligen till styrelsen och betalas in på styrelsens anfordran.

Förlagsinsatser:
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskutas föreningen. Styrelsen har även rätten att besluta vem/vilka som får tillskjuta förlagsinsatser samt summan av insatser, inom ramen för lagen om ekonomiska föreningar.

§ 5 AVGIFTER
Föreningsstämman får besluta om årlig medlemsavgift. Stämman fastställer medlemsavgiftens storlek, dock minst 100 kronor och högst 500 kronor.
Medlemsavgift betalas av medlem först nästkommande räkenskapsår efter inträdet som medlem.

Styrelsen får besluta om serviceavgifter för medlemmar. Serviceavgifters storlek skall grundas på respektive medlems nyttjande av föreningen tjänster.

§ 6 MEDLEMSKAP
Till medlem antas fysisk eller juridisk person som har anknytning till Almundsryd och förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde sänds skriftligen till styrelsen och prövas av denna.

§ 7 UTTRÄDE
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och får ske tidigast ett år efter inträdet, såvida inte styrelsen på grund av särskilda skäl medger undantag.

§ 8 FÖRVÄRV AV ANDEL
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap i föreningen inom sex månader efter förvärvet. Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter sex månader sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. Styrelsen äger rätt att förkorta denna tid.

§ 11 ÅTERBETALNING AV INSATS
Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats sex månader efter avgången ur föreningen. I den utsträckning balansräkning och lagen om ekonomiska föreningar tillåter.

§ 12 UTESLUTNING
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan där om till styrelsen en månad från det datum meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.
Uteslutning sker då genom enhälligt beslut av medlemmarna. I sådant beslut äger den tilltalade ej rösträtt. Uteslutning verkställs först efter en uppsägningstid på 3 månader.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald insats.

§ 13 STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen skall i möjligaste mån representera en bredd av Almundsryds intressenter som näringsliv, föreningsliv, samhälle med mera i olika åldrar och kön.
Följande ledamotsposter ska ingå; ordförande, vice ordförande kassör och sekreterare.
Mandattiden för styrelseledamot är två år. Vid konstituerande stämma skall minst hälften av de ordinarie ledamöterna väljas för en mandattid på två år resterande ledamöter väljs fram till första ordinarie stämma.
Styrelsen konstituerar övriga arbetsuppgifterna inom sig. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

§ 14 REVISORER
Föreningsstämman väljer en ordinarie revisor jämte en suppleant med mandattiden ett år.

§ 15 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 16 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår (1 januari t om 31 december).

§ 17 KALLELSE TILL STÄMMA OCH ÖVRIGA MEDDELANDEN
Kallelse till stämma skickas skriftligen till medlem. Övriga meddelanden sker skriftligen. Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extrastämma.

§ 18 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Val av ordförande vid stämma.
2 Val av sekreterare vid stämma.
3 Val av två justeringspersoner.
4 Fastställning av röstlängd.
5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7 Fastställande av resultat och balansräkning.
8 Beslut om dispositioner av årets vinst eller förlust.
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
11 Budget och verksamhetsplan
12 Årsavgifter
13 Beslut om antal styrelseledamöter
13 Val av styrelsens ordförande.
14 Val av övriga styrelseledamöter.
15 Val av revisorer och revisorssuppleant.
16 Val av valberedning
17 Motioner
18 Övriga frågor.

Motion skall vara inlämnad skriftligt till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§19 EXTRA STÄMMA
Extra stämma skall då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Kallelse skall utfärdas inom 14 dagar från det att styrelsen får begäran där om.

§ 20 BESLUT
Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas.

§ 21 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall minst en månad före ordinarie föreningsstämma avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer.
Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 22 VINST
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall avsättas till reservfond och dispositionsfond. Föreningsstämman äger därefter rätt att besluta om resterande vinst skall föras i ny räkning eller fonderas.

§ 23 STADGEÄNDRING
Ändring i stadgarna fodrar att samtliga röstberättigade förenar sig därom eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de röstande, eller det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall.

§ 24. UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av angivna röster. Vid upplösningen skall nettobehållningen fördelas mellan medlemmarna så att de får tillbaka sina insatser, vad som därefter återstår skall användas till att främja Almundsryds utveckling, sista stämman har att besluta om hur detta ska ske.

§ 25 LAGEN OM EKONOMISKA FÖRENINGAR
I övrigt följer verksamheten vad som stadgas i Lagen om ekonomiska föreningar (LF).

§ 26 AVGÖRANDE AV TVIST
Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem innehavare av förlagsandel eller röstberättigad som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

Stadgarna antogs vid konstituerande stämma 2004-11-30