Varför välja Wexnet?

Jag valde Wexnet därför att…

1. Öppet nät med många fler möjligheter att skräddarsy min hastighet.
2. Många fler innehållsleverantörer.
3. Billigare på några års sikt.
4. Alla i Ryd erbjuds, inte bara tätt bebyggda villaområden.
5. Kommunalägt (Tingsryd, Alvesta, Växjö och Lessebo) = jag är delägare!
6. Lokal support från Hallabro elektriska och BJ:s i Tingsryd.
7. Kommunens trygghetslarm fungerar utan nätkostnad om jag bara installerar fiber men inte aktiverar innehåll.

//Dan

Synligare Polis i Ryd?!

Från och med februari kommer Ryd att få tillgång till det rullande Poliskontoret 2 timmar var annan vecka. 

mobilt poliskontorBilen kommer att parkera på torget framför Träffpunkten och tanken är att rydborna ska få lättare att nå polisen. De kan hjälpa till med anmälningar och annat som normalt måste göras på en polisstation. Alla är också välkomna att bara titta in på en pratstund för att lära känna personalen.

Varför denna service? Man har haft det mobila kontoret rullande en längre tid och det har blivit mycket uppskattat. Nu har man möjlighet att utöka och då fick vi chansen.

Händer det mycket i Ryds tätort som finner Polisens intresse? År 2016 har det hittills anmälts 7 brott, mestadels snatterier på ICA och i kiosken. År 2015 var siffran 6 brott. 

//Red

Torget i Ryd 2018

Synpunkter på hur torget i Ryd ser ut och upplevs är lika många som det finns invånare….

RydKampen har under många år försökt få en förändring tillstånd. För det mesta har det stupat på pengabrist, men nu är det på gång. Kanske kan inte alla synpunkter tillgodoses men förändring blir det!

Under möte med representanter för Tingsryds kommun presenterades en plan för ombyggnad av torget. Det är ännu bara en första idéskiss och den ska nu nagelfaras av alla intresserade för att förhoppningsvis bli en bra slutprodukt. Den 1 mars ska RydKampen lämna svar på förslaget och förhoppningsvis kan vi då presentera förbättringar på planen.

Vi kommer nu sätta upp förslaget på ett antal platser i Ryd för att så många som möjligt ska kunna ta del av det och då även komma med förslag till förbättringar.

Hur lämnar jag mina synpunkter?

Kontakta RydKampens ordförande, Christer Johnsson, eller e-posta info@rydkampen.se

Nedanstående skisser har en tjänsteman på kommunen tagit fram. Det baserar sig bl.a. på de idéer som kommit fram genom RydKampens tidigare förslag.
Observera att detta inte är ett slutgi
ltigt förslag utan en skiss på hur det kan komma att se ut! 

Finansiering – finns det?

Både vägverket och kommunen är inblandade och man har sagt att jobbet ska göras under 2018! Det är med andra ord inlagt i budgeten för 2018.

Översiktsbild över torget. Notera att vägen blir svårtillgänglig med förhöjd nivå och hastighetsbegränsning.


Vy sedd från entrén till Bibliotek m.m.

Vy sedd från korsningen mot kiosken. Notera de försvunna parkeringsplatserna och den tillkommande vattenspegeln…..


Vy sedd från övergångsstället mot torgytan.

Vy sedd från korsningen mot banken. Här är tanken att anlägga en paddeltennisbana så att det blir liv och rörelse på torget….

Kom gärna med synpunkter och förslag på torgmiljön!

//Red

Trygghetsvandring i Ryd

Måndagen den 12 december träffades representanter för Tingsryds kommun, Polisen och RydKampen på Torgträffen i Ryd för att diskutera ”tryggheten i Ryd”.

Vad är Trygghetsvandring?

En mycket viktig uppgift för alla är att skapa en trygg och säker miljö för innevånarna. Man ska känna sig trygg och därmed kunna använda de gemensamma ytor och anläggningar vi har. Ett sätt att åstadkomma detta är att göra ”trygghetsvandring” på ort och ställe. Denna gång var det Ryds tur och RydKampen ställde upp för att tillsammans med övriga försöka förstå och hitta eventuella otrygga punkter i samhället.

Mötet protokollfördes och kommer att rapporteras till kommunledningen samt delges alla intressenter. Viktigt är att förstå att man verkligen vill åstadkomma förbättringar och därför kommer vi på sikt se ändringar efterhand som dessa kommer med i kommunens budget. (och ja – det finns lite pengar…)

Är det klart nu?

Nej! Nu har vi alla i Ryd möjlighet att tycka till och genom RydKampen framföra åsikter och tyckande till kommunen. Senast den 1 mars kommer vi ha möjlighet att påverka och göra vår miljö säkrare.

Var lämnar jag synpunkterna?

Det går bra att kontakta ordförande, Christer Johnsson, eller maila till info@rydkampen.se.

//Red