POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Informationsmöte 6/11 2018

Kommunen och Polisens informationsmöte på Trojaskolan den 6/11

Fler än hundra Rydinvånare hörsammade kommunens inbjudan till informationsträff.

Kommunföreträdarna med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i spetsen informerade om pågående och kommande händelser/åtgärder i Ryd. Bl.a. informerades det om torgombyggnaden som ska vara klar innan sommaren 2019. Då vägverket också är inblandad kommer ombyggnaden ske i två etapper. Nästa vecka, den 13 november, kommer man att starta ombyggnaden av gatan och samtidigt erbjuder kommunen oss i Ryd att komma med synpunkter på hur utformningen av torget ska vara.

 

Alla ska ha möjlighet att framföra åsikter och komma med förslag. Man kommer att kunna lämna sina förslag till RydKampen men också genom en speciell hemsida som möjliggör anonym inlämning per dator eller smarttelefon.

Dina tankar och idéer om torget kan du lämna …

  • per brev till ” RydKampen, Lindvägen 1, 362 56 Ryd ”
  • per E-post till ” info@rydkampen.se
  • anonymt genom hemsidan ” www.menti.com ” med lösenord ” 58 19 57 ”

 

På mötet redovisades också den trygghetsundersökning som genomförts genom Polisens försorg i Tingsryds kommun. 900 personer, varav 300 från Ryd, har tillfrågats i en anonym enkät om hur de upplever sin situation i Ryd. Noterbart är att det är samma frågor som efterfrågats i enkäter under många år. Det betyder att man kan jämföra resultat år från år men också ställa dem i relation till andra orter och områden.

Årets undersökning sticker ut vad gäller Ryd. Vi har i stort alltid redovisat en lugn och trygg miljö men i år har den trenden brutits. Väldigt många känner otrygghet och oro även om detta inte speglar sig i den statistik över polisanmälningar som redovisats under året. Varför många känner på detta sätt bekymrar Polisen och kommunen så därför har man i dagarna tillsatt en grupp som kommer att undersöka sambanden närmre. Så småningom kommer vi att få ta del av vad man kommit fram till men det är i nuläget ovisst om när detta blir.

Under mötets gång diskuterades en mängd frågeställningar och påståenden. Då man från kommunens sida antecknade vad som kom fram, förväntar vi oss att man redovisar dessa anteckningar inom kort. RydKampen bevakar frågan och återkommer med detta.