POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

“Hållbar ekonomi” Läs Bengt Järhults inlägg

Hållbar ekonomi. Skrivelse T-d politiker febr 2016

Klickar du på länken ovan kan du läsa den inlaga Bengt Järhult skickat in till Tingsryds kommun.

 

RK2011_jrhult
Bengt Järhult utses till RydKämpe!

 

I inlagan pekar Bengt på flera problemställningar som man inte tagit hänssyn till eller i de flesta fall diskuterat allt för lite i utredningen om “Hållbar ekonomi”.

 

  • Genom “Hållbar ekonomi” i dess nuvarande utformning bryter kommunen mot den överenskommelse man har med Region Kronoberg vad gäller ansvar och samverkan mellan kommunerna i Kronoberg och Region Kronoberg:”Den gemensamma ambitionen är att behålla och vidareutveckla det långsiktiga förtroendefulla samarbetet inom hälso- och sjukvården och att tydliggöra ansvarsgränser. Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet till nytta för invånarna.”

 

  •  Ingen samverkan har skett mellan kommun och primärvård. Ska samverkan mellan huvudmännen ha någon mening måste ju den komma in i ett tidigt skede av utredningsprocessen så att berörd part kan ge sin syn på förslagen.
    Vårdcentralernas ledningsgrupp har inte tillfrågats om den organisationsförändring som föreslås i utredningen och har alltså inte, som avtalet ovan stadgar, varit föremål för någon samverkan i “anda av öppenhet och dialog”.

 

  • Har personalens åsikter/kunskaper tagits tillvara? (Personalsamverkan som skett har varit på facklig nivå och debatten inom de olika yrkesgrupperna har enligt redaktionens kunskaper uteblivit eller varit mycket låg.)

 

  • Samverkan i vården mellan hemtjänst och primärvården försvåras då man centraliserar till endast tre vårdområden med en serviceinrättning för Ryds del, Solängen eller Äppelgården i Urshult. Ett av dem ska bort enligt förslaget.

 

  • Lärdomen om den tidigare sammanslagningen av Äppelgårdens, Solängens och hemtjänstens arbetsledning i Ryd och Urshult  har inte tagits tillvara. Organisationen med en gemensam chef visade så tydliga brister att man inrättade lokala chefer igen.

 

  • Antalet äldre, 80 ++, ökar drastiskt om ett antal år. Att det förväntas mer än 500 riktigt gamla att ta hand om tas inte upp på ett konkret sätt. Det behövs inte någon “raketforskare” för att förstå sambandet mellan hög ålder och ökat vårdbehov!

 

  • Indirekta kostnader som uppstår när man centraliserar tas inte in i beräkningarna. Vi har ju alla fått erfara att familjemedlemmar måste ta allt större och större ansvar för våra gamla. Centraliserar vi serviceboendena försvåras detta samt även andra positiva bidrag.

 

  • Hur påverkas småorternas möjlighet till rekrytering av nödvändiga yrkesgrupper då man monterat ned service och välfärd. Är det kanske styrning mot en centralort som ligger i potten som dold agenda?

Läs vad Bengt Järhult skriver: Hållbar ekonomi. Skrivelse T-d politiker febr 2016

 

/Red.