POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hållbar ekonomi?

Hallbar_ekonomi

“En olycka kommer sällan ensam!”

Talesättet är rykande aktuellt för oss som bor i Ryd. Kommunens utredning om en hållbar ekonomi har pågått en längre tid och en del punkter har diskuterats och även satts i verket.

Nu kommer det stora förslaget som ska spara 13 miljoner. Bristerna har uppkommet av en osund och uppblåst ambitionsnivå tillsammans med bister verklighet av minskad befolkning.

Graden av djävlighet kan diskuteras och vi i Ryd kanske inte drabbas hårdast men …… så här går resonemanget:

https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/mojliga-atgarder-for-att-fa-en-hallbar-ekonomi/ 

“…. Den ekonomiska effekten av de åtgärdsförslagen som nu läggs fram bedöms sammantaget kunna minska kommunens årliga kostnader med cirka 13 mkr per år. Utredningen föreslår att cirka 25 procent av denna kostnadsminskning inom respektive verksamhet används till permanenta resurstillskott för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i verksamheten….”

Nedan en kort sammanfattning av innehållet i utredningen..

  • Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd och filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. Skolbiblioteken omvandlas till moderna, digitaliserade skolbibliotek.
  • Skolorna i Rävemåla och Konga avvecklas.
  • Äldreboendet i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldreboendet Örnen i Tingsryd (+10 platser) tas i bruk. Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden.
  • Linneryds badhus avvecklas, liksom gymnastiksalen i Konga. Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner minskas från 20 till 10.
  • Tillagningsköket på Lindegården samt mottagningsköket på Rävemålaskolan avvecklas.
  • Fritidsgårdsverksamhet ska eftersträvas i samtliga sju tätorter i kommunen. Inriktning att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll tillsammans med föreningslivet.
  • Totalsumman för bidrag till samlingslokaler halveras och kommunens ekonomiska engagemang koncentreras till tre lokaler, förslagsvis Parken Urshult, Konga Folkets Hus och Gibson Auditorium. Övriga samlingslokaler får minskade bidragsmöjligheter.
  • Handlingsplan för utveckling av kollektivtrafiken ska tas fram utifrån de verksamhetsförändringar som fullmäktige beslutar om.

Undertecknad kan bara tolka detta som att vi i Ryd mister vårt bibliotek.

Hemtjänsten får ny organisation som eventuellt påverkar brukarnas upplevelser negativt (Gissning då jag inte har kunskaper i detta).

Den ev nyuppståndna parken i Ryd får mycket sämre kommunalt stöd i framtiden.

Det ska bli oerhört intressant att följa beslutsgångarna och se vart åt det barkar. Gissar att de som drabbas inte lägger sig platt och blir överkörda…

//Red.