POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Brev till Regionfullmäktige i Kronoberg

 

Bästa ledamöter!

2010-2011 fanns en diskussion om Folktandvården i Ryd och dess organisatoriska tillhörighet. Media refererade en oro i befolkningen för klinikens framtida existens och Rydkampen tog upp frågan på olika sätt. Viljan att värna om tandvårdskliniken speglas på Rydkampens hemsida och tillika ordnades ett välbesökt offentligt möte med tandvårdschef Annika Kahlmeter.

Tandvårdschefen gjorde på mötet mycket tydliga utfästelser att Ryds tandvårdsklinik blir kvar och att det är politiskt orimligt att ändra på det. Apropå sammanslagningen organisatoriskt mellan klinikerna i Tingsryd och Ryd med en gemensam klinikchef skrev Annika Kahlmeter:”Detta ökar möjligheterna och minskar sårbarheten”.  Dessa besked torde för Rydborna ha funnits med i valen till Landsting Kronoberg/Region Kronoberg, senast 2014.

Läget för kliniken nu är bekymmersamt. Sedan en längre tid finns personal på plats endast 2 dagar i veckan.  Väntetiderna är långa och för att få en undersökning av tandstatus får man vänta 1½ år. Belastningen på personalen och tjänstgörande tandläkare är mycket stor. Det kan påpekas att kliniken tidigare, dagligen, haft flera tandläkare i tjänst.

Den lokala tandläkaren i Ryd har på sin Facebooksida nyligen uttryckt sin förtvivlan att besluten, som behöver tas på politisk nivå, gått i stå. Hon pekar på de otillfredsställande lokalerna, som är dyra i drift, uppvärms med el, saknar adekvat ventilation med åtföljande dålig lukt, och där utrustningen är gammal.
Nu har nu Rydkampen nåtts av besked att i september dras verksamheten ner till en dag i veckan för att under hösten upphöra helt. Detta beslut har personalen på kliniken i Tingsryd fattat, då man inte av tandvårdsledningen i Regionen får besked på en lösning av lokalfrågor och personalbemanning. I vilken mån frågan i slutändan bottnar i oförmåga att fatta politiska beslut i Tingsryds kommun och Region Kronoberg känner vi inte till.

Behovet av tandvård i Rydområdet har inte minskat utan underlaget för en klinik har snarast ökat under senare år. Säkert har klinikchefen i Tingsryd och Tandvårdschef Annika Kahlmeter försökt hitta en lösning men uppenbart håller verksamheten på att tunnas ut och riskerar att haverera. Därför behövs politiska initiativ:

  1. RydKampen kräver att Regionens politiskt ansvariga markerar att Rydområdets befolkning har rätt till en väl fungerande närtandvård, att jämlik vård också gäller i ett landsbygdsområde. Befolkningen i Ryd och Rydkampen kommer inte acceptera en nedläggning av folktandvården.
  1. Om det är lokalfrågan som är en stötesten föreslår Rydkampen att Regionen på politisk nivå snabbt ordnar en överläggning med Tingsryds kommun för att hitta en lösning för att rusta upp, eller hitta en alternativ lokal, då förvisso nuvarande utrymmen för Folktandvården i Ryd är slitna.
  1. Att Regionledningen genom politiskt beslut tillför kompetens och resurser som en förstärkning, detta för att tjänstemannasidan ska kunna fullfölja sin uppgift att rekrytera personal till såväl Ryd som Tingsryds kliniker.

 

Ryd 25/6 2015

 

För RydKampen

Dan Fjällström, sekreterare